Professor Shigetoshi Ohshima
Associate Professor Atsushi Saito
Technical Staff Mitsuhiro Sakai
Private Secretary Yumiko Kagami
Master 2 Chiaki Azuma
Master 2 Kazuma Koshita
Master 2 Masaya Kondo
Master 2 Masaki Konno
Master 2 Yohei Suzuki
Master 2 Ryota Tsurui
Master 2 Yuhei Ogawa
Master 1 Daiki Oka
Master 1 Makami Kaito
Master 1 Keita Kitajima
Master 1 Masaya Kurosaki
Master 1 Taiki Saito
Master 1 Yusuke Suzuki
Master 1 Naoki Takanashi

Ohshima Saito Lab member